Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

BYDGOSKI SYSTEM WODNY I KANALIZACYJNY

 flag europe

 Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Projekt „Bydgoski system wodny i kanalizacyjny” (BSWiK) został opracowany w celu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy. Na realizację programu BSWiK Komisja Europejska Decyzją nr C(2000)2391 z dnia 22.09.2000 r. przyznała dofinansowanie ze środków Funduszu ISPA/Funduszu Spójności w wysokości 31,8 mln euro.

Realizację zadań rozpoczęto w kwietniu 2002 r. i zakończono w grudniu 2010 r.

Poniesiono nakłady w wysokości 326,5 mln PLN.

Po zakończeniu realizacji wszystkich zadań sporządzono Raport Końcowy, który potwierdził uzyskanie założonych efektów ekologicznych i rzeczowych.

Raport ten został zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów oraz uzyskał akceptację Komisji Europejskiej.

W wyniku akceptacji Raportu Końcowego MWiK otrzymały płatność końcową dla Projektu.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 18 zadań.

Wykonano następujący zakres rzeczowy:

 • rozbudowano ujęcie wód głębinowych oraz zmodernizowano pompownię III stopnia na stacji wodociągowej SW-1 „Las Gdański”,
 • rozbudowano istniejący układ technologiczny Stacji Wodociągowej SW-4 „Czyżkówko”
  o obiekty sztucznej infiltracji oraz przebudowano i zmodernizowano istniejące obiekty stacji wodociągowej w związku z wprowadzeniem procesu infiltracji,
 • wykonano drugostronne zasilanie górnego południowego tarasu miasta poprzez budowę magistrali wodociągowych ϕ 300 i ϕ 500 mm o łącznej długości ok. 3 km oraz modernizację pompowni wody przy ul. Filareckiej,
 • wykonano drugostronne zasilanie dzielnicy Fordon poprzez budowę magistrali wodociągowej
  ϕ 800 mm o długości ok. 9,1 km i spięcia istniejących magistral wodociągowych w dz. Czyżkówko i Jachcice przewodem ϕ 800 mm o długości ok. 0,9 km oraz magistrale wodociągowe ϕ 300 i ϕ 400 mm o długości ok. 1,8 km i pompownię wody dla zasilania dz. Myślęcinek oraz gminy Osielsko,
 • zmodernizowano ok. 70,8 km sieci wodociągowej tj. ok. 45,6 km sieci rozdzielczej (wymiana rur a-c) i ok. 25,2 km przyłączy wodociągowych oraz wybudowano ok. 2 km nowych przewodów wodociągowych,
 • wybudowano sieć kanalizacyjną sanitarną o łącznej długości ok. 112,8 km, w tym:
  ok. 90,8 km kanałów grawitacyjnych (kanały główne i odcinki łączące kanały główne z przyłączami - do granicy posesji), ok. 22,0 km przewodów tłocznych oraz.
  21 przepompowni ścieków.

W ramach programu, poza rozbudową infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dokonano restrukturyzacji Spółki w celu spełnienia przez MWiK wymogów stawianych podobnym firmom w Unii Europejskiej.

Realizacja zadań przyczyniła się do:

 • rozwiązania większości problemów gospodarki ściekowej,
 • przerwania procesu degradacji środowiska na terenie miasta,
 • ochrony wód rzeki Brdy i Wisły,

a w efekcie do ochrony wód Bałtyku, poprzez m.in.:

 • zlikwidowanie odpływu ścieków sanitarnych z wylotów wód deszczowych do rzeki Brdy i Wisły,
 • doprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych z miasta Bydgoszczy, które dotychczas były odprowadzane bez oczyszczania do odbiorników, do istniejących oczyszczalni ścieków Fordon i Kapuściska,
 • osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych w oczyszczalni Fordon zgodnych
  z wytycznymi Dyrektywy Unii Europejskiej nr 91/271/EWG zm. 98/15/WE
  i Rozporządzeniem Ministra Środowiska, np.:

- BZT5 – do 15 mg O2/dm3

- CHZT – do 125 mg O2/dm3

- fosforu ogólnego – do 1 mg P/dm3

- azotu ogólnego – do 10 mg N/ dm3

 • o parametrach jakościowych zgodnych z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 98/83/WE
  i wytycznymi WHO o zawartości m.in.:

- żelaza do 0,2 mg/dm3

- manganu do 0,05 mg/dm3

- amoniaku do 0,5 mg/dm3

- THM-ów do 0,1 mg/dm3

 • czystą organoleptycznie, bez zapachu i posmaku,
 • wolną od związków organicznych mogących reagować z chlorem, co znacznie ograniczy jego zużycie i powstawanie kancerogennych THM-ów w procesie dezynfekcji,
 • stabilną biologicznie, co w znacznym stopniu ograniczy powstawanie tzw. wtórnych zanieczyszczeń w sieci,
 • wolną od organizmów planktonowych niezależnie od wielkości zakwitu w rzece Brdzie,
 • pozbawioną innych niepożądanych związków występujących w śladowych ilościach, np. związków azotowych.

Ponadto:

 • zapewniono 50% udział wód głębinowych w ogólnej ilości wody dostarczanej do miasta,
 • zapewniono niezawodność i ciągłość dostaw wody poprzez utworzenie drugostronnych zasileń,
 • wyeliminowano źródła potencjalnych awarii, co jednocześnie wpłynie na ograniczenie kosztów ponoszonych przez MWiK.