Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów

ITPO Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych (ITPO) znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków „FORDON" w Bydgoszczy i stanowi jej integralną część. W instalacji unieszkodliwiane są osady ściekowe z oczyszczalni „FORDON" i „KAPUŚCISKA". Wydajność instalacji wynosi 21-30 ton suchej masy na dobę.

Odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni „FORDON" gromadzone są w buforze osadu skąd ciśnieniowo transportowane są do bunkra osadu. Do bunkra trafiają również dowożone odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni „KAPUŚCISKA".

Mieszanina osadu przechowywanego w bunkrze za pomocą pompy tłokowej transportowana jest do suszarki. W suszarce zachodzi proces odparowania wody z osadu. Para wodna powstająca w suszarce jest skraplana i odprowadzana do oczyszczalni ścieków. Podsuszony osad o zawartości ok. 33% suchej masy kierowany jest za pomocą układu podajników do pieca fluidalnego.

Piec stanowi cylindryczny zbiornik wyłożony wewnątrz wykładziną ogniotrwałą. Na jego dnie zalega warstwa piasku. W trakcie procesu spalania warstwa piasku unoszona jest za pomocą rozgrzanego powietrza podawanego przez dysze znajdujące się w dnie pieca tworząc złoże fluidalne. W środkowej części pieca zamontowano palniki rozruchowe, których zadaniem jest rozruch pieca i ogrzanie złoża fluidalnego do temperatury 650˚C umożliwiającej podawanie osadu do pieca. Do każdego palnika rozruchowego dostarcza się sprężone powietrze oraz biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków. Ukształtowanie przestrzeni komory paleniskowej zapewnia właściwe wymieszanie niedopalonych spalin i powietrza wtórnego, aby w najbardziej niedogodnych warunkach pracy temperatura spalin wynosiła, co najmniej 850oC, a czas przebywania spalin w tej temperaturze nie był krótszy niż 2 sekundy przy minimalnej zawartości tlenu 6%. W wyniku spalania osadu w piecu fluidalnym powstają gazy odlotowe oraz materiał gruboziarnisty zwany żużlem.

Gazy spalinowe zwane gazami odlotowymi zawierające pyły i inne zanieczyszczenia opuszczają piec dzięki wentylatorowi wyciągowemu. Gorące gazy odlotowe podgrzewają w wymienniku ciepła powietrze, kierowane do spalenia w piecu fluidalnym. Schłodzone do ok. 6500C gazy odlotowe wpływają do kotła odzysknicowego, gdzie ulegają dalszemu ochłodzeniu do temp. 200-250˚C. W kotle odzysknicowym następuje wymiana ciepła między gazami odlotowymi, a wodą zmiękczoną płynącą w wężownicy, która po podgrzaniu do temp. 170˚C przechodzi w stan gazowy, tworząc nasyconą parę wodną o ciśnieniu 7 bar. Wytworzona para wodna wykorzystywana jest w procesie suszenia osadu, a jej nadmiar kierowany jest do oczyszczalni ścieków.

Schłodzone gazy odlotowe są oczyszczane tak aby parametry gazów ostatecznie uwalnianych do atmosfery były zgodne z normami emisyjnymi. Redukcja zanieczyszczeń zawartych w gazach odlotowych odbywa się już w piecu fluidalnym gdzie dozowany jest kamień wapienny, który wchodzi w reakcję, z NOx, SOx, jonami chloru i fluoru tworząc z nimi związki wapnia. Usuwanie kwaśnych składników gazów odlotowych zachodzi w reaktorze półsuchym, do którego doprowadza się mleczko wapienne i sprężone powietrze. Z reaktora półsuchego gazy odlotowe przepływają do reaktora suchego, do którego podaje się wapno i węgiel aktywny. Węgiel aktywny w reaktorze suchym wiąże dioksyny, furany oraz metale ciężkie. Ostateczne usunięcie zanieczyszczeń z gazów odlotowych następuje w filtrze workowym gdzie zatrzymane są popioły. Popioły lotne osadzające się na zewnętrznej powierzchni worków zostają pulsacyjnie strzepywane do stożkowej części zbiornika, skąd pneumatycznie za pomocą podciśnienia transportowane są do silosa popiołów lotnych.  W przypadku podwyższonych wartości tlenków azotu gazy odlotowe dodatkowo kierowane są przez katalizator. Oczyszczone gazy odlotowe transportowane są za pomocą wentylatora wyciągowego do komina, na którym zainstalowano sondy do monitoringu parametrów gazów odlotowych.

schemat ITPO