Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Kontrola deszczówki

deszczówka własnośćRodzaj kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Na terenie miasta Bydgoszczy kanalizacja deszczowa (587 km) obejmuje:

MWiK eksploatuje kanalizację deszczową wybudowaną w układzie piętrowym. Kanalizacja deszczowa w układzie piętrowym jest prawidłowo eksploatowana, konserwowana i działa sprawnie. Wymaga modernizacji ze względu na uszczelnienie pierwotnej zlewni już po jej wybudowaniu, szczególnie przez wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

Iwentaryzacja sieci

ZDMiKP eksploatuje kanalizację rozdzielczą w pasach ulic wraz z wylotami do odbiorników. Zakład Sieci Kanalizacyjnej przeprowadził przegląd kanałów deszczowych na zlecenie Miasta oraz w wyniku uchwały Rady Miasta. W ramach przeglądu kanalizacji deszczowej w układzie rozdzielczym będącej w zarządzaniu ZDMiKP zinwentaryzowano sieć oraz stwierdzono:

 • brak 1407 szt. włazów  na studniach -  18,47% z wszystkich przejrzanych studni
 • uszkodzenia kinet, ścian, brak szczelnych połączeń w 499 szt. tj.  6,55% z wszystkich przeglądanych studni
 • brak stopni złazowych w 1041 studniach – 13,67 % z wszystkich przejrzanych studni
 • zasypane bądź zalane wodą studnie w ilości 1958 szt. tj. 25,7 % z wszystkich przeglądanych studni
 • zapiaszczenie kanałów - w 50-80%  (zlewnia Osowa Góra, Fordon, Kapuściska) ok. 75 km tj. 28,8% sieci

W ramach inwentaryzacji

 • wykonywane były przeglądy studni i kanałów
 • dokonano oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej
 • sporządzono wycenę wartości kanalizacji
 • sporządzono dokumentację inwentaryzacyjną sieci kanalizacyjnej w układzie rozdzielczym 

Przeprowadzona inwentaryzacja sieci pozwoliła skorygować ok. 30% błędnych informacji nt. sieci istniejącej.


Korzyści płynące z przejęcia „deszczówki” przez MWiK

 • skupienie całego systemu kanalizacji deszczowej u jednego doświadczonego operatora celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia Miasta
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i modernizacji systemu
 • możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej i systemu odwadniania Miasta jako podstawy do przygotowania projektu i ubiegania się o wsparcie unijne w nowej perspektywie UE 2014-2020.
 • poprawa stanu istniejącej infrastruktury poprzez profesjonalną obsługę kanalizacji deszczowej oraz systematyczny proces modernizacji, aby przerwać proces notorycznego zalewania miasta praktycznie po każdej ulewie
 • wsparcie i przyspieszenie programu budowy ulic

Obecny stan rzeczy jest wynikiem kilkudziesięcioletnich zaniedbań. Zmiana tego stanu wymaga systemowych działań i sporych nakładów inwestycyjnych w okresie wielu lat..