Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Monitorowanie systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

Monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego (kontrakt 2004PL16CPE003-04)

zadanie realizowane w ramach projektu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Wartość kontraktu: 1 648 518, 78 €

Wykonawca: Badawczo – Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki  MIKRONIKA z Poznania w
konsorcjum z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELBUD S.A z Poznania

Dlaczego konieczna była realizacja zadania?

• MWiK w Bydgoszczy eksploatują  ponad 1000 km   sieci wodociągowej oraz tyle samo sieci kanalizacyjnej, 21 hydroforni, 43 przepompownie ścieków, 38podczyszczalni ścieków deszczowych, 200 punktów poboru energii elektrycznej, 45 stacji transformatorowych. Każdego dnia dostarczają wodę do ok. 30 tys. mieszkańców. Dozorowanie i dbanie o tak rozległą sieć wymaga pracy dużej ilości ludzi oraz sprzętu.

•Jednym z warunków sprawnej i wydajnej obsługi systemów wodociągowo-kanalizacyjnych jest ciągła obserwacja parametrów technologicznych zarówno dostarczanej wody, jak i ścieków oraz pracy wszystkich obiektów systemu wodno-kanalizacyjnego.

Cele:

•poprawa sprawności działania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

•zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

•skrócenie czasu usuwania awarii

Jak działa monitoring?

• na obiektach systemu wod-kan zainstalowane są urządzenia do pomiarów parametrów pracy,  przekazujące dane do centralnej dyspozytorni przy użyciu sieci GSM oraz łączami światłowodowymi.

• wszystkie dane pomiarowe oraz informacje alarmowe przesyłane są do operatorów w czasie rzeczywistym i wizualizowane na ekranie w centralnej dyspozytorni,

• system umożliwia sterowanie pracą przepustnic na magistralach wodociągowych i układami pompowymi, bez opuszczania dyspozytorni,

•operatorzy na stacjach dyspozytorskich mają dostęp do wykresów przedstawiających monitorowane parametry.

Monitorowane jest m. in.:

1. Ciśnienie wody w sieci

2. Wielkość przepływów

3. Wybrane parametry jakościowe wody

4. Parametry pracy przepompowni ścieków

5. Poziom ścieków w wybranych kanałach sanitarnych i deszczowych

Efekty inwestycji:

• nadzór nad pracą głównych obiektów i magistral przesyłowych na terenie miasta,

• kontrola ciśnień w opomiarowanych rejonach sieci,

• identyfikacja wycieków i ograniczenie strat wody,

• bilansowanie dostaw wody i jej zużycia w całym systemie wodociągowym,

• identyfikacja i likwidacja dopływu niekontrolowanych wód przypadkowo trafiających do kanalizacji sanitarnej (dopływy wód deszczowych),

• opomiarowanie ścieków z gmin ościennych,

• możliwość oceny stanu technicznego sieci

• możliwość łatwego planowania robót naprawczych, remontowych, modernizacyjnych

• szybka reakcja na awarie

• obniżenie kosztów związanych z dojazdami do obiektów

• obniżenie kosztów poprzez zastosowanie obiektów bezobsługowych

Korzyści z inwestycji:

• system monitoruje jakość wody niezależnie od służb odpowiedzialnych za jej produkcję,

• jakość wody monitorowana jest nie tylko na wyjściu ze stacji wodociągowych, ale również w różnych miejscach sieci w mieście,

• system daje wiedzę o jakości wody kilka km od ujęcia i wiele dni po jej wyprodukowaniu,

• monitorowana jest jakość wody trafiającej bezpośrednio do mieszkańców, bo kontrola następuje kilkaset metrów od odbiorców (hydrofornie),

• informacje o parametrach wody dostarczane są w sposób ciągły,

• system gwarantuje optymalizację kosztów inwestycji,

• modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej,

• system monitoringu - źródło dokładnych danych, koniecznych do optymalizacji i weryfikacji poprawności stworzonego modelu,

• obniżenie kosztów energii elektrycznej, co może mieć wpływ  na ostateczną cenę wody,

• dokładna analiza pracy sieci wodociągowej pozwoli na optymalizację cykli pracy głównych ujęć wody,

• system monitoringu, może w przyszłości być uzupełniony o monitoring zużycia energii elektrycznej przez główne obiekty wodociągów i kanalizacji.